Süleymanşah İlkokulu’nda Eğitimde Okul – Aile Birliği Eğitimi

İlkokul müdürlerinin en sık şikayet ettiği konulardan biri de velilerin okula olan ilgisinin zamanla azalmasıdır. Veli katlım tutum ve davranışları zamanla azalıyor. Okul müdürleri ders çalışma ve etkinliklerinde velilerinden yeterli desteği alamamaktadırlar. Eğitimde istenilen başarının sağlanabilmesi için veli-öğretmen ve okul yönetiminin işbirliği ve uyum içinde olması gerekmektedir. Bu yazımızda ilköğretimde okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi anlatılacaktır. Bu amaçla “Okul-aile işbirliği” “Öğrenci velilerinden gelişim konusunda beklentiler nelerdir?”, “Okul-aile işbirliği sürecinde karşılaşılan sorunlar nelerdir?” Bu soruların yanıtları arandı.

Genel olarak eğitim gibi belirli amaçlar için yeteneğin geliş@rilmesi sürecini kastediyoruz. Bu süreçten yararlanan kişinin kişiliği değişir. Eğitim sürecinde edinilen bilgi, beceri, tutum ve beceriler. Değerler bu farklılaşmayı sağlar. Okul eğitim sürecinin en önemli parçasıdır. Eğitimin ve içinde bulunduğu toplumun amaçları okulun amaçlarını da yansıtır. Okullar, insanların eğitimin en iyi ve en etkili şekilde çalışmasını beklediği yerlerdir.

Okul insanın gelecek yaşamı için en belirleyici kurumdur. Eğitim sürecine katılım Okulu ve katılan herkesi geliştirmemiz gerekiyor. Öğretmenler ve okul müdürleri eğitim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olmalıdır. Aile , öğrencilere kaliteli bir eğitim vermek ve onları hayata hazırlamak için temel amaç olan bu süreçte, göz ardı edilemez veya sürecin dışında tutulamaz. Ailelerin süreç boyunca okula dahil olmaları gerekmektedir. İşbirliği, okul ve öğrenci davranışlarının gelişmesine olumlu katkı sağlar. İlköğretim çocukların gelecek yaşamlarına çok önemli katkı sağlıyor. Her düzeyde olumlu etkileşim ve işbirliğinin sağlanması çok önemlidir.

Öğrencilerin akademik açıdan başarılı olabilmeleri için ailelerinin ilgisine ve yardımına ihtiyaçları vardır. Öğrenciler okulda başladıkları çalışmaların çoğunu evde ve okul dışında geliştirir ve geliştirirler. Okul-aile işbirliği, katılımın, motivasyonun, özgüvenin ve olumlu davranış değişikliğinin artırılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. İlk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin özellikle okul dışındaki ortamla bütünleşmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin çevrenin olumsuz etkilerinden korunması gerektiği ve bu sorumluluğu okul ve ailelerin paylaştığı kabul edilmektedir.

Aileler ve okul yöneticileri ilişkilerde başarılı olmak istiyorsa aile-öğretmen ilişkilerini yakından takip etmelidir. Aslında karar alma sürecinde öğretmenler kadar aileler de etken. Ailelerin okul yöneticisinden beklentileri medyayla iyi ilişkiler kurmak ve sürdürmektır. Bu beklenti öğrencilerle de paylaşılmaktadır. Aileye ilgi gösterme, anlama ve yardım etme isteği de beraberinde gelmektedir. Çocuklarıyla yapıcı ilişkiler kurarak akademik başarılarını artırabilirler.

Eği@mde okul-aile işbirliği, öğrencilerin başarılı olmalarını desteklemek, öğrenme ortamlarını geliş@rmek ve toplumun genelinde eğitim kalitesini ar<rmak için önemli bir unsurdur. Okul-aile işbirliği, öğrencilerin eğitim sürecinde başarılı olmalarını desteklemek için önemli bir faktördür. Araştırmalar, bu işbirliğinin öğrenci başarısını artırdığını ve öğrencilerin okulda daha olumlu bir deneyim yaşamalarına yardımcı olduğunu göstermektedir (Smith, 2018). Okul-aile işbirliği, öğrencilerin eğitimine evde ve okulda aktif olarak katılan aileler ile eğitimciler arasındaki işbirliğini ifade eder. Bu işbirliği, öğrencilerin akademik, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek için birlikte çalışmayı içerir.

Okul-aile işbirliğinin önemli faydaları şunlardır:
1. Öğrenci Başarısını Artırır: Okul ile aile arasındaki işbirliği, öğrencilerin akademik

başarılarını artırır. Aileler, öğrencilerin okulda öğrenmelerini desteklemek için evde ek

çalışma yapabilir ve öğrencilerin derslerine daha fazla odaklanmalarını sağlayabilir.

  1. Öğrenci Motivasyonunu Artırır: Ailelerin okulda ve evde öğrencilere verdiği destek, öğrencilerin mo@vasyonunu artırır. Aileler, öğrencilerin başarılarını takdir ederek, onlara güven verir ve hedeflerine ulaşmaları için teşvik eder.
  2. Öğrenci Davranışlarını İyileştirir: Aileler ve öğretmenler birlikte çalışarak, öğrencilerin olumlu davranışlarını teşvik eder ve istenmeyen davranışları önlemek için stratejiler geliştirir.
  3. Okul ve Aile İletişimini Güçlendirir: İyi bir okul-aile işbirliği, okul ve aile arasındaki iletişimi güçlendirir. Bu iletişim kanalları, öğrencinin akademik gelişimini, davranışlarını ve diğer önemli konuları paylaşmak için kullanılabilir.
  4. Öğrenci Destek Sistemini Güçlendirir: Okul-aile işbirliği, öğrencilere daha kapsamlı bir destek ağı sağlar. Aileler ve okul personeli, öğrencilerin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için birlikte çalışır.

Ailelerin okuldaki etkileşimleri, öğrencilerin motivasyonunu artırırken, öğretmenlerin ailelerle iletişimi güçlendirerek öğrencilerin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermelerine olanak tanır. Bu işbirliği, öğrencilerin akademik, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek için önemli bir destek mekanizması olarak kabul edilmektedir. Okul-aile işbirliği, çeşitli etkinlikler aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bunlar arasında veli toplantıları, eğitim seminerleri, ev ödevi desteği ve okul etkinliklerine katılım gibi faaliyetler bulunmaktadır. Özellikle, ailelerin çocuklarının eğitimine aktif olarak katılması, öğrencilerin başarılı olmalarını sağlamak için kritik bir faktördür. Sonuç olarak, okul-aile işbirliği, öğrencilerin eğitim başarılarını artırmak için önemli bir stratejidir. Ailelerin ve okul personelinin birlikte çalışması, öğrencilerin daha destekleyici bir öğrenme ortamında büyümelerini sağlar (Clark, 2021).

Süleymanşah İlkokulu Müdürü

Mehmet YILDIRIM