Gaziantep Sivil Toplum kuruluşları Platformu’ndan ‘ÇEDES’ açıklaması

ÇEDES kapsamında toplamda kaç okula manevi danışman atandığı henüz net değil, fakat İzmir’deki her 3 okuldan 1’ine “manevi danışman” atandığını belirten Gaziantep Sivil Toplum Kuruluşları Platformu şu açıklamayı yaptı ;

BASINA VE KAMUOYUNA

Yakın zamanda Eskişehir ve İzmir’ de okullara imam ve vaiz gönderilmeye başlanmıştır. Özellikle İzmir’ de imam giren okul sayısı günden güne artmaktadır. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir İl Müftülüğü arasında “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)” kapsamında yapılan protokolle, 842 okula, yani İzmir’ deki her 3 okuldan 1’ ine “manevi danışman” adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu öğreticisi gönderilmiştir.

Anayasa’nın 42.Maddesi “Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz” derken, ÇEDES hem bir kanunla belirlenen bir uygulama olmadığı için hem de laik ve bilimsel eğitimle tezat olduğu için bu kesin hükümle çelişmektedir. 

Yine Anayasanın 128. Maddesi’ndeki “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” hükmü, bir alandaki kamu hizmetinin o alandaki kamu idaresi ve memurlarınca görülebileceğinin altını çizmektedir. Yani bu maddeye göre eğitim işi, ÇEDES’te yapıldığı üzere o işin uzmanı olan öğretmenlerden alınıp imamlara verilemez. 

Ayrıca Milli Eğitim Temel Kanunu “Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur” derken, Bakanlık ÇEDES ve benzeri protokollerle bu görev alanını devrederek, vakıfları kendi sorumluluk alanına dahil ederek kendi kanunu ile çelişmektedir. 

Öğrencilerin ders sırasında sınıftan çıkarılması ya da almak zorunda oldukları bir ders yerine ders saatinde bu “eğitime” maruz kalmaları, Anayasal güvence altındaki eğitim haklarının gaspı anlamı taşıyacaktır. 

Bu projede, pedagojiden bihaber, çocuklara nasıl yaklaşılacağının eğitimini bilimsel olarak almamış yetişkinler, çocukların en güvenli hissettikleri alan olması gereken okullara sokulmaktadır. 

Yine bu okullarda farklı dini inanışa mensup yurttaşlarımızın çocukları, kendilerini tehlike altında hissetme riski de bulunmaktadır. Ayrıca protokolün içeriği hakkında kamuoyuna açıklama yapılmaması da düşündürücüdür. 

 Bu her şeyden önce kamu kaynaklarını israf etmektir. Eğitime ayrılan bütçe artırılmalıdır. Bütçe artışı, ÇEDES için değil demokratik, laik, bilimsel ve kamusal eğitime katkı sağlamak için olmalıdır.
  
Okullarımızda danışmanlık hizmetini yapmak görevli rehber öğretmenlerin sorumluluğundadır. Öğretmenlerin sayısı konusunda bir eksiklik varsa atama bekleyen on binlerce rehber öğretmenimiz vardır.

Okullarımızda din eğitimi ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında uzman öğretmenler tarafından zaten verilmektedir.

 “Değerler eğitimi” öğretmenlerin eğitim alanına girmektedir. Anayasa başta olmak üzere eğitimle ilgili yasa ve yönetmeliklerle aykırılıklar taşıyan, laik eğitim ile adı aynı cümle içinde dahi geçemeyecek olan bu protokol derhal iptal edilmelidir. 

Gaziantep STK’ları olarak altını çiziyoruz: Okulların “manevi danışmana” değil, öğretmene ihtiyacı vardır. Eğitim, sadece ve sadece öğretmenlerin yapabileceği bir uzmanlık işidir. Bugün öğretmenlerin uzmanlığını hiçe sayıp çıkarttıkları meslek kanunu ile tekrar tekrar sınavlara sokanların, eğitim konusunda hiçbir uzmanlığı olmayan insanları okullara doldurma gayretini kabul etmiyoruz!


Şimdi buradan velilerimize sesleniyoruz; Çocuklarınızın eğitim adı altında manen ve fiziken güvencede hissetmeyecekleri hiçbir uygulamayı kabul etmek zorunda değilsiniz. Onların geleceği için bu protokolü reddedin! Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi “Çocukları korumak, vatanı korumaktır” Bu bilinçle, eğitime, çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz, herkesi birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

Tmobb Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi
Tmobb İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi
Tmobb Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi
Tmobb Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi
Gaziantep – Kilis Tabip Odası 
Gaziantep Eczacı Odası
GAGİKAD
Birleşik Kamu İş Sendikası İl Örgütü
Eğitim İş Sendikası
Genel Sağlık İş Sendikası
Gaziantep Yaşam ve Kültür Derneği
Atatürkçü Düşünce Derneği
GAGED
Gaziantep Turizm Derneği
ÇYDD Gaziantep Şubesi
Gaziantep Birleşik İş İnsanları Derneği
TOSYÖV
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
Toplum Eğitimi Derneği
Gaziantep Kültür Turizm Derneği
USİAD
ODTÜ Mezunları Gaziantep Derneği
Gaziantep Kulübü Derneği
Gaziantep Verem Savaş Derneği
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
Girişimci Kadınları Destekleme Derneği
Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği
Gaziantep İTÜ Mezunları Derneği
Gaziantep Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği
Gaziantep Lions Kulübü
Şahinbey Lions Kulübü